O Firmie


Arrow line DA Polska powsta?a w 2007 roku i jest polskim oddzia?em czeskiej firmy Arrow line a.s., która dzia?a na rynku europejskim w dziedzinie techniki kolejowej od 1996 roku.
Aktualnie spó?ka Arrow line, a.s. jest licz?cym si? partnerem w dostawach i rozwi?zaniach konstrukcyjnych linowych urz?dze? przetokowych i ci?gników
szynowych, zarówno na rynku czeskim jak i europejskim.

Dodatkowo Arrow line DA Polska wspó?pracuje na rynku polskim z jedna z wiod?cych czeskich firm  - Dodávky automatizace s.r.o. oferuj?c? us?ugi i w?asne produkty w bran?y prac elektrycznych i elektroenergetycznych.
S? to g?ównie remonty kapitalne i ?rednie, modernizacje zespo?ów elektroenergetycznych jak równie? monta? instalacji wewn?trznych w??cznie z rozdzielniami(do 1kV i sposobem dostawczym do 6kV),  monta? suwnic, dostawy i monta?  kabin operatorskich, opraw o?wietleniowych w ró?nego rodzaju obiektach, pomiary odbiorcze, okresowe i inne.
Szafy rozdzielcze pochodz? najcz??ciejz oferty typowych urz?dze? w?asnej produkcji. Na ?yczenie inwestora firma realizuje inne nietypowe wymagania z bran?y elektroenergetycznej.

Nasze dotychczasowe realizacje to:

  • rok 2009 - 13 linowych urz?dze? przetokowych (9 urz?dze? LTV PV i 4 urz?dzenia PZ15 )w Zak?adach Koksowniczych ArcelorMittal Poland S.A. Oddzia? w Zdzieszowicach.
  • rok 2010 – 2 linowe urz?dzenia przetokowe na Kopalni „Wujek” w Katowicach (KHW).
  • rok 2010 – linowe urz?dzenia przetokowe LTV-PV przed wywrotnic? w Elektrowni Jaworzno III.
  • rok 2010 – urz?dzenie przechwytuj?co-hamujaco-wypychajace HW1E na wywrotnicy wagonowej w Elektrowni Jaworzno III.
  • rok 2011 – linowe urz?dzenie przetokowe LTV-NV  w Zak?adach Azotowych w Tarnowie-Mo?cicach.
  • rok 2012-2013 – linowe urz?dzenie przetokowe LTV-PV w Elektrowni Kozienice (jeste?m podwykonawc? RAFAKO).
  • rok 2013 - 4 linowe urz?dzenia przetokowe LTV PV na Kopalni "Murcki-Staszic" Ruch "Staszic"


 Wszystkie prawa zastrzezone ALDA. Projekt i wykonanie Intersid. Arrow Line-DA Polska Sp. z o.o. ul. Komorowicka 9, 43-502 Czechowice-Dziedzice .